Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; Cégjegyzékszáma: 01-09-267926; a továbbiakban: Szervező) által szervezett MAGGI Trattoria a Casa Nyereményjáték elnevezésű nyereményjátékra, melynek lebonyolíja a Progressive BEX Kft. (1024, Budapest, Retek u. 33-35. 6. emelet; Cégjegyzékszám: 01 09 325966) (a továbbiakban: Lebonyolító).

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Játékban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Weboldalon elérhető és megtekinthető.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és aki a Játékban a jelen játékszabályzatban (”Szabályzat”) írtak szerint érvényes Pályázatot nyújt be, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek – így különösen a Forgalmazó vagy a megnyerhető termék felajánlója – tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, nem valós adatokat tartalmazó Pályázatot küld be, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Szervező kizárólag azokat az online Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok saját adataikat tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal küldi el Pályázatát a Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost a megadott adataival kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli, a Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat beküldésével kapcsolatos adatait harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más adatait.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból – a Szervező és Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

  • hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz olyan adatokkal, amelyre a Játékos nem jogosult;
  • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
  • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását illetőleg hirdetését;
  • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost és egyidejűleg a Pályázatát is érvénytelenítse, továbbá hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

 

2. A Játék leírása

A Játékban Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott sorsolásos nyereménycsomagot küld ki azoknak, akik feliratkoznak a Nestlé Hungária Kft. Maggi hírlevelére a Maggi Magyarország által a Facebookon meghirdetett hírdetésen keresztül.

A Játékban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a 3. pontban meghatározott játék időszakban feliratkoznak a Maggi hírlevelére.

Kizárólag teljes névvel és e-mail címmel lehet a TESZTER CSOMAGOK egyikéért pályázni.

 

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama 2021.05.12. 07:00 - 2021.05.25. 23:59.

 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménycsomagok egyikét kizárólag azok kaphatják meg, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a) az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a nyereményjátékszabályzat elfogadásával hozzájárulásukat megadva regisztráltak a hírlevélre, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek,

b) a Facebook hirdetésen keresztül válaszol az ott feltett kérdésekre, és feliratkozik a Maggi hírlevélre, a teljes nevével és e-mail címével

c) mind az a) pont szerinti, mind a b) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama ideje alatt.

A Játékos a kötelező adatok kitöltése, valamint a Játékszabályzat elolvasás után, amennyiben egyetért a játékszabályzattal és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal, el kell fogadnia azokat, valamint hozzájárul megadott személyes adatai kezeléséhez a nyereményjátékhoz kapcsolódóan a cél megvalósulásáig (általában az utolsó feliratkozót követő nyolcadik év végéig). A Játékosok a Pályázat során megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli. Egyszer van lehetősége egy adott Játékosnak pályázatot leadni egy adott játék periódusban, ugyanazon játékperióduson belül egy Játékos többszöri regisztrációját a rendszer egy pályázatként kezeli.

A Játékba beérkező Pályázatokat a rendszer a Játék szerverre való beérkezésének időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Játék szervere a mérvadó.

 

5. Nyeremény

Szervező által a Játék során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

  1. Nyereménycsomagok: A játékban résztvevők között sorsolásra kerül 20 db Maggi Trattoira a Casa nyereménycsomag, amely tartalmazza: az 5 db különböző ízű Maggi Trattoria a Casa terméket: Spagetti al Pomodoro, Spagetti 4 Formaggi, Tagliatelle ai Funghi, Penne ai Boscaiola, Gnocchi al formaggio, és a főbb hozzávalókat: 1 db 500 ml UHT tejszínt, és 1 db 500 gramm spagetti száraztésztát, 1 db 500 gramm penne száraztésztát, 1 db 200 gramm szélesmetélt tésztát, 1 db 500 gramm gnocchi tésztát. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremények átadásával kapcsolatosan felmerülő személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási és szakképzési hozzájárulási kötelezettség a Szervezőt terhelik.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

6. Nyeremény sorsolása átadása

A Nyerteseket Lebonyolító elektronikus úton, adatbázis alapján sorsolja ki. Az adatbázisban a Játékosok sorba rendezve kerülnek felvezetésre, Lebonyolító a sorokat sorszámokkal látja el. A sorsolás a sorszámok véletlenszerű kisorsolásával történik. 3 db pótnyertest is sorsol a Lebonyolító a játék során, hogy amennyiben az eredeti nyertesek a 8. pont szerint elveszítik a jogosultságukat a nyeremény birtoklásához, az a pótnyertesek között kiosztásra kerülhessen.

A sorsolás 2021. 05. 31.-én 12.00-kor történik. A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot a sorsolást követő 30 napon belül.

Az 5. pontban meghatározott nyereményeket („Nyeremények”) a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Weboldalon keresztül érvényes Pályázatot küldenek be az 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékos a teljes játékperiódus időtartama alatt egy Pályázattal jogosult pályázni. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A Játék adott ideje alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésével, egy alkalommal vehet részt a Játékban, így a nyertességre való jogosultság korlátozás alá esik az alábbiak szerint:

Amennyiben a Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a nyereménycsomag kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékosok a 8. pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség, valamint a nyeremények más típusú nyereményekre nem válthatók át és nem átruházhatók harmadik személy részére.

Amennyiben Nyertesek a nyertességre való jogosultságunkat bármely okból nem igazolják Lebonyolító vagy Szervező felé a Nyeremények átadása meghiúsultnak tekintendő, mely körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, ezzel kapcsolatban velük szemben semmilyen igény, követelés nem támasztható. A Szervező a Nyeremény átadására ez esetben újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy a visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi-, és pályázati feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a kézbesítés megtörténtét akadályozó, a Játékos érdekkörében felmerült körülményről való értesítésüket követő 15 napon belül nem hárítják el e körülményt, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli. Ebben az esetben a Lebonyolító és a Szervező felveszi a kapcsolatot a pótnyertesekkel, és átruházzák rájuk a nyereményt.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyereménycsomag kézbesítése közben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért.

 

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

10. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Játékról részletes információk a www.maggi.hu Weboldalon érhetők el a Játék időtartamát követő 30 napig.

A Játékosok a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az maggi@progressive.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com/maggimagyarorszag és a www.maggi.hu illetve a feliratkozó Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a nyereményjáték adatbázisán keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázataiba a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve Lebonyolító sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a jelen Játékszabályzat szándékos megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Játékszabályzat módosulásáról a Szervező a www.facebook.com/maggimagyarorszag illetve a www. maggi.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni.

Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Kelt: Budapest, 2021.05.12.