Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

JÁTÉKSZABÁLYZAT - 2021.09.15.

2021.09.15. 10:00-tól 2021.09.20. 24:00 óráig tartó "MAGGI Alapok” Facebook nyereményjátékhoz

A játék időtartama: 2021.09.15. 10:00-tól 2020.09.20. 24:00 óráig.

A sorsolás időpontja, helyszíne: 2021.09.21. 13:00 óra, Progressive Bex Kft. 1024, Budapest, Retek u. 33-35. 6. emelet

A sorsolás a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolt válaszok érvényessége minden esetben emberi ellenőrzésen is átesik. A sorsolás nem nyilvános.

A pályázat kiírója:

Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7; cégjegyzékszám: 01-09-267926) (továbbiakban „Kiíró”)

A pályázat lebonyolítója:

Progressive Bex Kft. (1024, Budapest, Retek u. 33-35. 6. emelet) (továbbiakban „Lebonyolító”)

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Játékos a Facebook posztban leírtak szerint cselekszik:

'Tippelj és nyerj! Vajon melyik Maggi Alapok termékünket jelenítik meg a képen található természetes összetevők? A helyes választ adók közt 3 db ajándékcsomagot sorsolunk ki!​

Játék időtartama:2021.09.15. 10:00 - 2021.09.20.​ 24:00

Játékszabályzat: https://www.maggi.hu/maggi-alapok-nyeremenyjatek/

Sorsolás: 2021.09.21. 11:00

A játékra a Maggi Magyarország Facebook oldalán, a játékkiírást tartalmazó poszt alá beérkezett érvényes pályázatok beküldői közül 3 fő nyertest sorsolunk ki, 2021.09.21.-én 11:00-kor, sorsoló program segítségével Az érvényes pályázatot beküldők közül véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi sorsolással kerülnek ki a nyertes Játékosok. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a játékkiírást tartalmazó poszt alá írja meg válaszát. Az érvényesnek minősített válaszok megítélésében a Kiíró döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni. Egy játékos egy darab pályázattal vehet részt a játékban.

A Játékosok a Facebook profiljukkal történő részvételükkel a Kiíró rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Kiíró érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Kiírót semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Kiíró az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

Az ajándékcsomag tartalma:

1 db MAGGI piros bevásárlókosár

1 db MAGGI Bolognai Spagetti alap

1 db MAGGI Mexikói Chilis bab alap

1 db MAGGI Tejszínes 4 sajtos csirkemell alap

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

Kiíró a nyeremény tekintetében nyertesenként 2 fő tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek, illetőleg azoknak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

Egyéb rendelkezések:

A játékban kizárólag 16 éven felüli, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes személyek vehetnek részt.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Kiíró vagy a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Kiíró megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

A Kiíró a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesíti a nyertes Játékosokat az eredeti nyereményjáték poszt alatt, kommentben, valamint privát üzenetben (”Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékosok az Értesítést legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek visszaigazolni válasz üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám, adószám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és helyébe tartaléknyertes lép.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

A promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait Kiíró a promóció lebonyolítását követő fél évig őrzi meg. A Kiíró az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyes adatokat 6 évig őrzi meg. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

Adatfeldolgozó:

Progressive Bex Kft.

1024, Budapest, Retek u. 33-35. 6. emelet

info@progressive.hu

Kiíró, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Progressive Bex Kft., 1024, Budapest, Retek u. 33-35. 6. emelet

vagy info@progressive.hu, illetve a Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címén vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

b) személyes adatai helyesbítését, és

c) személyes adatai törlését (zárolását).

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni a Játékos számára.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1353 Budapest, Pf.:9

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u 9-11.

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal.

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.

Kiíró kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Játékos a játékban való részvétellel a játékszabályzatot automatikusan elfogadja.

A nyereményjáték a Facebooktól független, a Facebook a promóciót nem támogatja, nem vesz részt benne.A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az Facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

További információk a Nestlé Fogyasztói Szolgálatánál kérhetők

Telefon: +36 80 44-28-81

Email: info@hu.nestle.com

 

Budapest, 2021. 09. 15.

Nestlé Hungária Kft.

Kiíró